EmailLinkedIn

Menu

042A Basiscursus BEVI-REVI-BRZO

Doelgroep

Vergunningverleners, die bij hun werkzaamheden (zijdelings) te maken krijgen met bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen, maar geen specialist zijn op gebied van Bevi/Revi en Brzo en geen Brzo-vergunningen schrijven.

Instroomeisen

MBO/HBO werk en denkniveau. Tenminste twee jaar werkzaam als Toezichthouders en Vergunningverleners.

Programma

Dag 1:
Thema 1. Externe veiligheid, Bevi/Revi en Actitviteitenbesluit:

 • Begrippenkader
 • Wet- en regelgeving (Bevi/Revi, Activiteitenbelsuit, Besluit kwaliteit leefomgeving)
 • QRA
 • Risico, risicokaart, kwetsbare objecten

Thema 2. Externe veiligheid, Brzo:

 • Brzo 2015 – kennisgeving
 • Toetsingskader Seveso III bijlage 1
 • Introductie GHS
 • Wet- en regelgeving Wabo, IPPC (RIE)
 • Risicobenadering Brzo, VBS

Dag 2:
Thema 3. Externe veiligheid, afval, REACH, stoffenlijsten, vervoer:

 • Overzicht regelgeving gevaarlijke stoffen (mede met het oog op afval, vervoer);
 • Wet milieubeheer, hoofdstuk 9 en 10
 • Reach
 • ADR
 • Activiteitenbesluit
 • Bouwbesluit
 • Afvalstoffenregelgeving
 • PGS-richtlijnen (PGS29, PGS15 en andere)
 • Stoffenlijsten
 • MSDS

Thema 4. Praktisch optreden vergunningverlening Externe veiligheid

 • Behandeling integrale casuïstiek

Resultaat

Aan het eind van deze cursus kent u de recente wet en regelgeving rondom veiligheid, externe veiligheid en de opslag van gevaarlijke stoffen en bent u in staat deze wet en regelgeving te vertalen naar uw dagelijkse praktijk.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, onderdeel Activiteitenbesluit

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data maken wij nog bekend.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.