EmailLinkedIn

Menu

042F REACH & CLP en de relatie met Externe Veiligheid voor Wabo bevoegd gezag

Wilt u alles weten over  de gevolgen van de Europese REACH & CLP verordeningen voor bevoegde gezagen in relatie tot met name opslag van chemische stoffen en afval?, dan is dé cursus voor u.

Inleiding

In deze cursus krijgt u meer informatie over de gevolgen van de Europese REACH & CLP verordeningen voor bevoegde gezagen. REACH & CLP verplichtingen en stoffenlijsten en raken alle gebruikers van stoffen/ mengsels en daarmee ook hun bevoegde gezagen vanwege:
- zwaardere (mengsel) indelingen met gevolgen voor PGS15, BEVI en BRZO
- stoffen met restricties en/ of autorisatieplicht
U krijgt meer kennis over bijvoorbeeld:-REACH stoffenlijsten, veiligheidsinformatiebladen en informatiebronnen en CLP indeling van mengsel en de gevolgen voor BRZO en PGS 15.

Doelgroep

Medewerkers van omgevingsdiensten belast met toezicht en/ of vergunningverlening bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (type C) met specialisme Externe Veiligheid en/ of Emissies.

Instroomeisen

• - 3 jaar werkervaring met externe veiligheid en/of BRZO is vereist.

Programma

Tijdens de cursus leert u meer over:
- Inleiding in REACH & CLP: achtergrond, rollen & verplichtingen bedrijven, veranderingen (H & P zinnen) en etiketten, veiligheidsinformatiebladen;
- Relatie met milieu en Arboregels: relatie CLP met ADR en PGS15, relatie CLP met BRZO, werkpleketikettering Arbo;
- Verdieping CLP indelen van mengsels: geharmoniseerde indeling & SCLs, vinden en interpreteren van informatie;
- Rekenregels voor het indelen van mengsels voor gezondheid- en milieugevaren, tevens inzicht in relatie CLP en afval;
- Casus: Brzo casus: indeling van mengsel/ procesbad

Resultaat

Na afronding van deze cursus:
- Weet u de gevolgen van de EU REACH & CLP verordening voor uw dagelijkse werk
- Kunt u informatie in VIBs en op de ECHA website vinden en interpreteren
- Kunt u de indeling van mengsels bepalen/ controleren m.b.t. BRZO drempels.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag.
De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Generieke deskundigheidsgebieden, Milieu
- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Specialistische kennis, Externe veiligheid.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Aanmelden

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.