EmailLinkedIn

Menu

098 Cursus zeer zorgwekkende stoffen voor Wabo bevoegd gezag (ZZS)

Wilt u meer weten over de zeer zorgwekkende stoffen, ZZS definitie en de achtergrond? Volg dan deze cursus!

Inleiding

In deze cursus krijgt u meer informatie over zeer zorgwekkende stoffen. De ZZS definitie en achtergrond (REACH, CLP, POP-verordening, RIVM stoffenlijst).
Hoe kan je bepalen welke ZZS je in het algemeen in een branche kan aantreffen? Welke informatie moet een bedrijf aanleveren? Waar is wat gereguleerd in het wettelijk kader: Activiteitenbesluit, Waterwet, LAP3. Welke toets bij vergunningverlening?  Omgaan met de minimalisatieverplichting.
Bent u werkzaam als handhaver of vergunningverlener Wabo type C inrichtingen met industriële emissies (anders dan alleen maar stoken standaard brandstoffen)? Dan is deze cursus geschikt voor u..

Doelgroep

Vergunningverleners, handhavers en specialisten binnen omgevingsdiensten of waterschappen belast met advisering of vergunningverlening over lucht, water of afvalstoffen.

Instroomeisen

Basiskennis van activiteitenbesluit en werkzaam met industriële type C bedrijven.

Programma

U leert meer over: 

  • Inleiding Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): definitie Activiteitenbesluit en relatie REACH, stoffenlijsten (REACH, CLP, POP etc.).
  • Achtergrond REACH & CLP: rollen & verplichtingen bedrijven, H-zinnen, etiketten & veiligheidsinformatiebladen, geharmoniseerde en zelfclassificatie vinden, interpreteren & controleren van informatie.
  • ZZS en mengsels.
  • Verplichtingen bedrijven lucht- & wateremissies: inventarisatie, minimalisatie, emissie & immissie grenswaarden.
  • Beoordelingen overheid: vergunnen/ niet vergunnen, 5-jaarlijks minimalisatie onderzoek, immissietoets, afval & LAP: concentratiegrenswaarde vergunning.
  • Samenvatting: lijsten Rivm, hulpmiddelen & tools, interpretatie van informatie en lijsten m.b.t. ZZS.

Resultaat

Na afronding van deze cursus:
- weet u wat ZZS zijn en kunt u inschatten of bij een bedrijf ZZS emissie te verwachten zijn.
- weet u welke informatie een bedrijf moet kunnen overleggen.
- weet u welke tools voorhanden zijn en weke toets/ beoordeling uitgevoerd moet worden.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag.
De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Generieke deskundigheidsgebieden, Milieu

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.
Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Aanmelden

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.