Cursusaanbod Kenniscentrum OFGV

Permanente Her- en Bijscholing
Wettelijke kaders Milieu Groen module 1


Permanente Her en Bijscholing
Wettelijke kaders Milieu specifiek Groen module 2

HBO Omgevingskunde

Permanente Her- en Bijscholing
Wettelijke kaders Milieu Grijs module 1

Permanente Her- en Bijscholing
Wettelijke kaders Milieu specifiek Grijs module 2

105 Wet Kwaliteitsborging
voor het bouwen

032 Basiscursus Natuurbeschermingswet

032A Cursus handhavingsaspecten
nieuwe wet Natuurbescherming

110 Cursus Wet VTH en
Besluit VTH

042 Basiscursus Externe veiligheid en 
gevaarlijke stoffen PGS 15, 19 en 30

042B Cursus PGS 15

042D Cursus Propaan
PGS19 en PGS22

105A Basiscursus Bodemenergie

105B Verdiepingscursus Bodemenergie


101 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

041 Cursus Asbestdeskundige
SC570 diploma

041A Cursus Actualisatie
asbestregelgeving

041C Cursus Asbest in de praktijk

033 Basiscursus Activiteitenbesluit


037 Cursus Vierde tranche Activiteitenbesluit


045 Verdiepingscursus Activiteitenbesluit
voor toezichthouders

049 Basiscursus Lucht, industriële luchtemissies
in Activiteitenbesluit en omgevingsvergunningen

049A Verdiepingscursus Lucht, industriële luchtemissies & NeR in Activiteitenbesluit
en omgevingsvergunningen


042A Basiscursus BEVI-REVI-BRZO

059 Cursus Omgevingswet


103 Basiscursus Wet Ruimtelijke
Ordening (WRO)

093 Basiscursus Brandveiligheid

104A Praktijkcursus herkenning erkende energiebesparende maatregelen

104B Uitgebreide opleiding erkende
energiebesparende maatregelen

084 Cursus Afvalstoffenrecht

081 Basiscursus handhaving autodemontage

081A Verdiepingscursus handhaving
autodemontage

051 Cursus Ketentoezicht


031 Cursus Afvalwater

048 Basiscursus bodem en
bodembeschermende voorzieningen

052 Cursus Casemanagen complex

046 Basiscursus Administratief toezicht
en Activiteitenbesluit

092 Basiscursus Omgevingsrecht

050 Basiscursus Geluid

034 Basiscursus Wet Milieubeheer

100 Basiscursus Monumenten


042C Basiscursus BRZO

102 Cursus Bouwbesluit

160 Basiscursus Procestechnologie

082 Cursus Vuurwerk

106 Cursus Landelijke Handhavingsstrategie

Basiscursus milieuwetgeving voor
trainees toezichthouder